Trang chủ Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
75/2019/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 17/11/2020
58/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh 12/06/2020
35/2020/NĐ-CP Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020 24/03/2020
30-CT/TW Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 22/01/2019
23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh (2018) 12/06/2018
40/2018/NĐ-CP Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12/03/2018
1997/QĐ-TTg Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 18/10/2016
124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
02/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 26/09/2015
15/CT-BCT Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 23/09/2015
9754/KH-BCT Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 21/09/2015
35/2015/QĐ-TTg Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 20/08/2015
1035/QĐ-TTg Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 10/07/2015
22/2015/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV của liên Bộ Công Thương và Bộ nội vụ ngày 30 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, huyện 30/06/2015
197/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 18/12/2014
24/2014/TT-BCT Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 30/07/2014
71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 21/07/2014
42/2014/NĐ-CP Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 14/05/2014
185/2013/NĐ-CP Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
10/2013/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 30/05/2013
95/2012/NĐ-CP Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 12/11/2012
19/2012/NĐ-CP Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã hết hiệu lực do tích hợp vào Nghị định số 185/2013/NĐ-CP). 16/03/2012
02/2012/QĐ-TTg Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 13/01/2012
99/2011/NĐ-CP Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 27/10/2011
59/NQ-CP Thông tư sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp 17/12/2010